ข้อมูลพื้นฐาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

สัญลักษณ์ของสถานศึกษา

cropped-Untitled-1.png

มีข้อความ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ตัวอักษรสีดำ

อยู่ใต้รูปสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เลขที่ 597/50 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว รหัสไปรษณีย์  27000 โทรศัพท์ 037 - 425251 โทรสาร 037 - 425251

Email: sakaeo_obec@hotmail.com, Website: http://sakaeospecial.com/

สีประจำสถานศึกษา

สีส้ม  คือ  สีแห่งแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยม   ความอบอุ่น ความกรุณา  เปรียบเหมือนคนพิการที่ต้องการแรงบันดานใจ  ความรักความอบอุ่น 

สีขาว  คือ  สีแห่งความบริสุทธิ์  สะอาด ผ่องใส ความหวัง ความถูกต้อง ความช่วยเหลือ เปรียบเสมือนคนพิการที่ต้องการ  ความเอาใจใสดูแลเป็นพิเศษ

อักษรย่อ

ศกศ.สก  ย่อมาจาก  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

ต้นไม้ประจำสถานศึกษา

ต้นราชพฤกษ์

อัตลักษณ์

จิตใจที่แจ่มใส  อยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ “A sound mind is a sound body”

เอกลักษณ์

บริการดี มีเครือข่าย หลากหลายแหล่งเรียนรู้

วิสัยทัศน์

องค์กรจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพสู่มาตรฐานการศึกษาพิเศษ โดยมีภาคีเครือข่าย  มีส่วนร่วมสู่ความเป็นสากล

พันธกิจ

 1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ
 2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 3. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
  สำหรับคนพิการ
 4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services)
 5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา
 6. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด
 7. เป็นศูนย์ข้อมูล จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 3. มีแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 5. มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ให้มีพัฒนาการ เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
 2. พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะ ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 3. สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา เพื่อคนพิการ  โดยทุกภาคส่วน

 

ดอกแก้วกัลยา  สัญลักษณ์คนพิการ

keaw01

 

ดอกแก้วกัลยา เป็นนามที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประทานดอกไม้ประดิษฐ์จากฝีมือคนพิการในศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยที่นำดอกแก้วเจ้าจอมที่มีสีม่วงคราม  ซึ่งสวยสง่าอ่อนหวานมารวมกับดอกแก้วที่มีสีขาวและกลิ่นหอมมาประดิษฐ์รวมกันและประทานพระอนุญาตให้ใช้ดอกแก้วกัลยา เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ